برچسب: گهر ترابر سیرجان، سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین