رئیس هیئت مدیره
حسین شاهمرادی
نایب رئیس هیئت مدیره
محمدرضا آجیلیان
عضو هیات مدیره
حسین سلیمانی هونی
عضو هیئت مدیره
مهدی فدایی
عضو هیئت مدیره
عیسی ادیب
مدیر عامل
امیرعلی نجمی نوری