حوزه مدیرعامل

امیرعلی نجمی نوری

مدیرعامل

مسعود افصحی

مدیر حراست

محمد زیدآبادی نژاد

مدیر حقوقی و قراردادها

احسان افسری

مدیر برنامه ریزی و آمار

حشمت الله اسدی زیدآبادی

مدیر حسابرسی داخلی

مدیر مهندسی صنایع و سیستم ها

حمید خواجه حاتمی

رییس روابط عمومی و امور دفتری

ستاد معاونت عملیات جاده ای

ولی اله افشون

معاون عملیات جاده ای

یعقوب کریم پور

مدیر حمل و نقل سنگین

رضا مریدی

رییس حمل و نقل سبک

امین بنی اسدی

رییس نگهداری و تعمیرات

محمد حسین مجیبیان

سرپرست امور پيمانكاران

ستاد معاونت مالی و اقتصادی

محسن میرزاده

معاون مالی و اقتصادی

مصطفی سالاری

مدیر حسابداری مدیریت و امور مجامع

یحیی بدری داروئیه

مدیر تامین و تدارک

حمیده مهرابیان پاریزی

رییس مالی

ستاد معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی

امین نادری نسب

معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی

محسن اله بخشی

مدیر منابع انسانی و رفاه

بهزاد اکبریان مقدم

مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست

عباس طیبی

رییس سفارشات و انبارها

صالح آب‏‏‏‌سالان

سرپرست کارگاه پروژه های عمرانی

ستاد معاونت عملیات ریلی

علیرضا کنگی

دستیار ویژه مدیرعامل در امور ریلی

محمد کریم معتمدی

مدیر لکوموتیوها

محمدعلی زارع اصغر خانی

مدیر واگن ها